• مددجویان : رضایتمندی مددجویان از خدمات ارائه شده و ارائه خدمات در بهترین کیفیت به آنها
  • نیکوکاران : ایجاد رضایتمندی در خیرین و نیکوکاران از طریق انعکاس ثمرات فعالیتهای انجام شده به آنها
  • همکاران موسسه : توسعه دانش و توانمندیهای همکاران موسسه و بکارگیری مهارتهای آنان در امور خیر
  • شفافیت در امور : ایجاد بستری شفاف و نظام مند جهت مدیریت بدور از شبهه فرایندهای نیکوکاری
  • نوع دوستی : زمینه سازی و فرهنگ سازی در زمینه نوع دوستی و ایجاد فرهنگ نیکوکاری

کلیه حقوق وبسایت متعلق به فروشگاه نیکسا بازار می باشد.