۰

تمدید زمان نمونه گیری خون جهت عضویت در بانک اهدا کنندگان سلولهای بنیادی

باتوجه به استقبال پرسنل نیکوکار شرکت طی هفته گذشته از طرح اهدای سلولهای بنیادی جهت نجات جان بیماران سرطانی علی الخصوص کودکان ، طی مذاکره با بیمارستان دکتر شریعتی تهران جهت تمدید  ، هماهنگ...